Oferta

Zobacz pełną ofertę naszej firmy

Przyjmiemy w zarząd lub administrację na korzystnych warunkach budynki o różnej formie własności. Zakres czynności wchodzących w skład świadczonych usług:

 • sporządzenie protokołu przejęcia dokumentacji technicznej i administracyjnej nieruchomości, podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia brakującej niezbędnej dokumentacji,
 • reprezentowanie nieruchomości przed wszelkimi organami administracji państwowej i samorządowej na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa,
 • przechowywanie dokumentacji nieruchomości ( pism oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości ),
 • nadzór nad terminową realizacją obowiązkowych przeglądów budowlanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • podpisywanie w imieniu Wspólnoty za jej zgodą umów z dostawcami mediów i usług,
 • nadzór i kontrola nad prawidłowością wykonywanych usług remontowo-budowlanych z zachowaniem umownych terminów, pod kontrolą Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • przygotowywanie oraz udział w corocznych zgromadzeniach właścicieli, zwoływanie zebrań dodatkowych na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowywanie planu gospodarczego eksploatacji nieruchomości oraz jego przedłożenie Wspólnocie Mieszkaniowej,
 • nadzór nad terminową realizacją zadań wynikających ze zgromadzeń właścicieli,
 • pomoc prawna w różnych sprawach dotyczących nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem programu komputerowego,
 • naliczanie każdemu właścicielowi opłat zgodnie z przyjętym planem gospodarczym uchwalonym corocznie przez zebranie właścicieli lokali, stosownie do posiadanych zobowiązań wobec usługodawców,
 • realizacja płatności wynikająca z podpisanych umów poprzez przelew elektroniczny ( zmniejszenie kosztów obsługi bankowej dla Wspólnoty )
 • nadzór nad zapewnieniem bieżącej płynności finansowej Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • windykacja należności z tytułu nie wpłaconych w terminie zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości na koszt dłużnika,
 • bieżąca obsługa interesantów w biurze administratora.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wcześciejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania.

Kontakt w sprawie oferty :Stanisław Jaremkowski – tel.602-528-838